W 2016r. nasza Poradnia realizowała w ramach grantu z Biura Edukacji w Warszawie program terapeutyczny „Za górami, za lasami” przeznaczony dla dzieci 5 – letnich z wykorzystaniem metody bajkoterapii. Głównym celem projektu było wspieranie rozwoju psychospołecznego dzieci pod kątem rozumienia własnych uczuć, przeżyć innych osób, wyrażania swoich emocji oraz rozwiązywania trudnych sytuacji. Poprzez zajęcia grupowe realizowane w przedszkolach dla dzieci oraz prelekcje dla rodziców dotyczące rozwoju emocjonalnego staraliśmy się kształtować umiejętności dzieci radzenia sobie z przeżyciami, których doświadczają na co dzień tak, aby mogły rozwijać się prawidłowo, nawiązywać dobre relacje z innymi a także miały większe szanse na pomyślny start w szkole. Podczas spotkań z rodzicami staraliśmy się rozwijać ich kompetencje rozpoznawania przeżyć dzieci i konstruktywnego radzenia sobie z nimi.

W prowadzonych przez nas zajęciach wzięło udział łącznie 162 dzieci oraz 113 rodziców z terenu dzielnicy Ursus.

Z ewaluacji prowadzonego przez nas programu wynika, że u dzieci znacznie zwiększyła się zdolność rozpoznawania emocji u innych osób, wzrosła gotowość do wyrażania słowami własnych uczuć oraz rozwinęły się kompetencje społeczne dzieci. Natomiast rodzice, którzy uczestniczyli w prelekcjach dotyczących rozwoju emocjonalnego dzieci uznali za bardzo ważne i pomocne poruszane przez nas tematy dotyczące roli akceptowania uczuć dziecka, przyzwolenia na ich wyrażanie w konstruktywny sposób oraz tego, jak rozmawiać z dziećmi o ich uczuciach a także emocjach rodziców.

Możemy zatem uznać, że cele jakie zakładaliśmy przygotowując program zostały zrealizowane. Ponadto efekty prowadzonych zajęć z dziećmi i spotkań z rodzicami pokazały, jak istotną rolę pełnią emocje w życiu każdego człowieka oraz jak duża jest potrzeba, aby wspierać dzieci już na wczesnym etapie rozwoju i ich rodziców, tak aby potrafili korzystać ze swoich emocji w pozytywny sposób i mogli tworzyć satysfakcjonujące więzi z innymi.

UWAGA: DNI OTWARTE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH!

Wykaz dni otwartych w warszawskich Liceach Ogólnokształcących można zobaczyć i pobrać tutaj »

Wykaz dni otwartych w warszawskich Technikach i Zasadniczych Szkołach Zawodowych można zobaczyć i pobrać tutaj »

Zapisy na wszystkie formy terapii indywidualnej i grupowej na rok 2017/18 rozpoczną się od połowy czerwca 2016 roku i potrwają do 31.08.2017r.

osobiście lub pod numerem tel: 22 886 73 28

Każde zawalifikowane na terapię korekcyjno – kompensacyjną dziecko może w niej uczestniczyć 2 lata!

Godziny pracy Poradni:

poniedziałek – czwartek: 8.00 – 19.00
piątek: 8.00 – 18.00

Dostępny jest już zaktualizowany grafik pracy pracowników Poradni. pobierz »

Zapraszamy do zapoznania się z treścią najnowszego Biuletynu Poradni pobierz »
oraz aktualną Ofertą zajęć psychoedukacyjnych.

W roku 2009 w naszej Poradni zostało utworzone Dzielnicowe Centrum ds. Integracji, którego zadaniem jest pomoc rodzicom dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w wyborze jak najlepszej formy kształcenia oraz upowszechnienie wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego i wszystkich zagadnień związanych z problematyką integracji.

Członkowie zespołu Dzielnicowego Centrum ds. Integracji w dzielnicy Ursus:

  • Elżbieta Miłosz – przewodnicząca zespołu, psycholog Poradni
  • Barbara Dudzińska – pracownik Wydziału Oświaty i Wychowania
  • Dorota Kosno – pedagog specjalny Poradni
  • Iwona Marasińska – Szeląg – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2
  • Marta Werner – nauczyciel Gimnazjum nr 130
  • Agnieszka Gawron – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 14
  • Maria Pawlaczyk – nauczyciel Przedszkola Integracyjnego nr 137
  • Beata Sierańska – pedagog Gimnazjum nr 132

Rodzice dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego mogą uzyskać informacje podczas dyżuru telefonicznego przewodniczącego zespołu w każdą środę w godzinach 10 – 12 pod numerem telefonu Poradni, lub bezpośrednio u członków zespołu w placówkach.

Informujemy również o spotkaniach grupy wsparcia dla rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju w każdą trzecią sobotę miesiąca w siedzibie Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Uniwersytet dla Rodziców” przy ul. Raszyńskiej 8/10 w Warszawie w godz. 10:00-12:00.
Rodzice będą mogli tam otrzymać wsparcie i pomoc psychologiczną, a także dowiedzieć się co w praktyce oznacza otrzymanie przez dziecko opinii czy orzeczenia.