dr Jakub Skrzek

neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, filolog polski

Kontakt: jskrzek@poradnia15.pl

 

Ukończone studia:

 • Studia magisterskie na kierunku filologia polska w specjalności logopedia, specjalizacja nauczycielska (Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki).
 • Studia podyplomowe w zakresie Neurologopedii (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny).
 • Studia doktoranckie – uzyskany tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy „Metody ingerujące a metody nieingerujące w pracy z dzieckiem z dyslalią obwodową” (Uniwersytet Warszawski, Wydział             Polonistyki).
 • Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Oświatą (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Pedagogicznych).

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Kurs integracji sensorycznej I i II stopnia (PSTIS Warszawa).
 • Szkolenie modułowe dla specjalistów: TEACCH; 8-tygodniowy program pracy z uczniem; Całościowe zaburzenia rozwoju – objawy, diagnoza, testy, etiopatogeneza; Trening Umiejętności Społecznych.
 • Makaton – Program Rozwoju Komunikacji.
 • VB-MAPP – ocena umiejętności i programowanie terapii.
 • KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego, standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 miesiąca do 9 roku życia.
 • Stosowanie Testu Rozwoju Językowego – TRJ.
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka ze spektrum autyzmu. Profil Psychoedukacyjny PEP-R.
 • Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego z wykorzystaniem metody werbo-tonalnej.
 • Kinesiology taping – plastrowanie dynamiczne w logopedii.
 • Program Boardmaker jako narzędzie do tworzenia pomocy do komunikacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się.
 • Zrozumieć, aby pomóc – dziecko z Zespołem Aspergera w szkole i w domu.
 • KOLD – Karty Oceny Logopedycznej Dziecka.
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania.
 • Terapia logopedyczna dziecka w niepełnosprawnością intelektualną i Zespołem
 • Metoda Krakowska w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy.
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy.
 • Wczesne zaburzenia funkcji oralnych u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo-porodowego.
 • Nadwrażliwość dotykowa jamy ustnej u dzieci.
 • Inne szkolenia z zakresu wczesnej interwencji i profilaktyki logopedycznej oraz diagnozy i terapii neurologopedycznej.

Zakres działań w Poradni:

 • Diagnoza neurologopedyczna (w tym na potrzeby zespołu orzekającego).
 • Członek Zespołów Orzekających.
Skip to content