Indywidualny program lub tok nauki

Opinie w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie indywidualnego programu lub toku nauki wydawane są przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 15 jedynie wówczas, gdy dyrektor szkoły zasięgnie opinii poradni.

W praktyce oznacza to, że rodzic składa w poradni, obok innych ważnych dokumentów, informację o uczniu podpisaną przez nauczyciela przedmiotu, wychowawcę oraz dyrektora zgodną z aktualnym wzorem umieszczonym na stronie poradni poradni (www.poradnia15.plzakładka 'DRUKI’)– druk nr 13)

 

Czym różni się indywidualny program od indywidualnego toku?

INDYWIDUALNY PROGRAM NAUKI (IPN):

Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych.

 

INDYWIDUALNY TOK NAUKI (ITN):

Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział
w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla danej klasy.

 

Kiedy i jak mogę uzyskać IPN lub ITN?

  1. Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji ucznia.
  2. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:

1) uczeń – w przypadku ucznia niepełnoletniego wymagana zgoda rodziców;

2) rodzice niepełnoletniego ucznia;

3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia.

  1. Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy.
  2. Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych osiągnięciach ucznia.
  3. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki, zasięga opinii rady pedagogicznej oraz opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  4. Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku (Dz.U. 2017 poz. 1569).

Skip to content