ZESPOŁY ORZEKAJĄCE PORADNI WYDAJĄ:

– ORZECZENIA o potrzebie:
 • nauczania indywidualnego,
 • kształcenia specjalnego,
 • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

OPINIE o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

ORZECZENIE O POTRZEBIE NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO ORAZ INDYWIDUALNEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Nauczanie indywidualne to realizowanie obowiązkowych programów nauki w formie indywidualnych lekcji dla dzieci/uczniów z poważnymi problemami zdrowotnymi w sytuacji, gdy ich stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia im uczęszczanie do przedszkola/szkoły. Nauczanie odbywa się zatem wyłącznie w domu dziecka/ucznia. Wydawane jest na minimum 30 dni, a maksymalnie do końca trwania danego roku szkolnego.

Tygodniowy wymiar godzin nauczania indywidualnego jest mniejszy niż realizowany w nauczaniu w grupie/klasie i w zależności od etapu edukacyjnego może on wynosić:
dla dzieci z grupy rocznego przygotowania przedszkolnego od 4 do 6 godzin (realizacja w ciągu min. 2 dni);
– dla uczniów
klas I-III od 6 do 8 godzin (realizacja w ciągu min. 3 dni);
– dla uczniów klas IV – VI od 8 do 10 godzin (realizacja w ciągu min. 3 dni);
– dla uczniów klas VII-VIII 10 do 12 godzin (realizacja w ciągu min. 3 dni);
– dla uczniów klas ponadpodstawowych 12 do 16 godzin (realizacja w ciągu min. 3 dni).

KTO WYDAJE DOKUMENT:

 • Orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego dla dzieci/uczniów z wadami słuchu i wzroku wydaje zespół orzekający Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TOP, Warszawa, ul. Raszyńska 8/10.
 • Orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego dla dzieci/uczniów z całościowymi zaburzeniami rozwoju – autyzm lub zespół Aspergera wydaje zespół orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7, ul. Narbutta 65/71 w Warszawie.
 • Pozostałe sprawy prowadzi nasza poradnia.

ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Kształceniem specjalnym obejmuje się osoby:

niepełnosprawne,

– zagrożone niedostosowaniem,

niedostosowane społecznie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych kształceniem specjalnym z uwagi na niepełnosprawność obejmuje się dzieci/uczniów z uwagi  na:

– poważne wady wzroku lub słuchu,
– niepełnosprawność ruchową, w tym z afazję,
– niepełnosprawność intelektualną (wyróżnia się stopnień lekki, umiarkowany lub znaczny),
– autyzm, w tym z zespół Aspergera.

Orzeczenie wydawane jest na minimum rok, a maksymalnie na etap edukacyjny.

 • Etap 1 – klasy I-III.
 • Etap 2 – klasy IV-VIII.
 • Etap 3 – na czas nauki w szkole ponadpodstawowej.

KTO WYDAJE DOKUMENT:

 • Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci/uczniów z wadami słuchu i wzroku wydaje zespół orzekający Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TOP, Warszawa, ul. Raszyńska 8/10.
 • Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  dla dzieci/uczniów z całościowymi zaburzeniami rozwoju – autyzm lub zespół Aspergera wydaje zespół orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7, ul. Narbutta 65/71 w Warszawie.
 • Pozostałe sprawy prowadzi nasza poradnia.

ORZECZENIE O POTRZEBIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są formą realizowania obowiązku szkolnego dla dzieci i uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie lub w zespole. Orzeczenie wydaje się na okres nie dłuższy niż 5 lat szkolnych.

OPINIA O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

Dzieci, u których została wykryta niepełnosprawność mogą skorzystać z zajęć w ramach WWR do czasu rozpoczęcia przez nie nauki w szkoleZajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.

KTO WYDAJE DOKUMENT:

 • Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania dla dzieci z wadami słuchu i wzroku wydaje zespół orzekający Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TOP, Warszawa, ul. Raszyńska 8/10.
 • Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju – autyzm lub zespół Aspergera wydaje zespół orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7, ul. Narbutta 65/71 w Warszawie.
 • Pozostałe sprawy prowadzi nasza poradnia.
Skip to content