CO TO JEST NAUCZANIE INDYWIDUALNE?

Nauczanie indywidualne to realizowanie obowiązkowych programów nauki w formie indywidualnych lekcji dla uczniów z poważnymi problemami zdrowotnymi w sytuacji, gdy stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia mu uczęszczanie do szkoły.
Tygodniowy wymiar godzin nauczania indywidualnego jest mniejszy niż realizowany w nauczaniu w klasie i w zależności od etapu edukacyjnego może on wynosić:
– dla klasy przygotowania przedszkolnego od 4-6 godzin,
– dla uczniów klas I-III od 6 do 8 godzin
– dla uczniów klas IV – VI od 8 do 10 godzin
– dla uczniów klas VII-VIII 10 do 12 godzin
– dla uczniów klas ponadgimnazjalnych 12 do 16 godzin.
Podstawą do wydania takiej decyzji przez Dyrektora szkoły jest przedstawienie przez rodziców Orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego.

JAK UZYSKAĆ ORZECZENIE O POTRZEBIE NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO?

W celu uzyskania orzeczenia należy złożyć do Przewodniczącego Zespołu Orzekającego wniosek, w którym należy podać powód wystąpienia o orzeczenie i jego uzasadnienie. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka (druk wniosku i zaświadczenia dostępny jest w sekretariacie Poradni lub na stronie internetowej) oraz informację o uczniu ze szkoły (punkty jakie powinny być uwzględnione w informacji ze szkoły opisane są na stronie internetowej poradni: poradnia15.pl)

Do wniosku warto dołączyć wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych oraz jeśli to konieczne innych specjalistów. Jeśli dziecko było badane w naszej Poradni, a wyniki badań są aktualne to Zespół Orzekający Poradni może oprzeć się w czasie procedowania o tę dokumentację. W wypadku braku takiej dokumentacji specjaliści Zespołu ustalą z Państwem niezbędne czynności do wykonania i wyznaczą terminy ewentualnych badań.
Po skompletowaniu wyników badań i dokumentacji zostaje zwołane posiedzenie Zespołu Orzekającego, o którego terminie będziecie Państwo zawiadamiani i w którego obradach możecie brać Państwo udział. Obecność rodziców nie jest jednak obowiązkowa i nie ma wpływu na wydanie i treść orzeczenia.

Najpóźniej w ciągu tygodnia od posiedzenia Zespołu orzeczenie zostanie przygotowane do odbioru. Odbierzecie je Państwo osobiście i niezwłocznie dostarczycie Dyrektorowi Szkoły. Organizację zajęć ustalicie Państwo z Dyrektorem Szkoły.
Jeżeli Zespół nie stwierdzi zasadności wydania dokumentu otrzymacie Państwo orzeczenie o braku potrzeby nauczania indywidualnego. Od każdego orzeczenia przysługuje Państwu odwołanie do Kuratora oświaty za pośrednictwem Zespołu Orzekającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania orzeczenia.

Skip to content