Orzecznictwo

Zespoły Orzekające Poradni wydają orzeczenia o potrzebie:

 • nauczania indywidualnego,
 • kształcenia specjalnego,
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się w każdy piątek o godzinie 8.00.

Przewodniczący Zespołów Orzekających:
mgr Barbara Tomaszewska – dyrektor Poradni.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci z wadami słuchu i wzroku wydaje Zespół Orzekający Poradni TOP Warszawa, ul. Raszyńska 8 / 10

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci z autyzmem wydaje Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7, Warszawa, ul. Narbutta 65/71

Pozostałe sprawy prowadzi nasza Poradnia.

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci:

 • niewidzące i słabowidzące
 • niesłyszące i słabosłyszące
 • z niepełnosprawnością umysłową /różnymi stopniami upośledzenia umysłowego/
 • niepełnosprawne ruchowo /z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi schorzeniami narządu ruchu/
 • z autyzmem, schorzeniami psychicznymi, zaburzeniami zachowania
 • zagrożone niedostosowaniem społecznym, niedostosowane społecznie, zagrożone uzależnieniem, uzależnione

Kształcenie specjalne prowadzą szkoły specjalne – może też ono być realizowane w klasach integracyjnych lub w masowej szkole rejonowej.

Obowiązujące dokumenty konieczne do uzyskania orzeczenia o kształceniu specjalnym:

 • wniosek rodziców
 • wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, po ustaleniu z psychologiem prowadzącym – badania można wykonać w naszej Poradni

Nauczaniem indywidualnym obejmowani są uczniowie, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogą uczęszczać do szkoły.

Dokumenty wymagane do przyznania nauczania indywidualnego:

 • wniosek rodzica – druk w Poradni i do pobrania tutaj
 • zaświadczenie lekarza określające stan zdrowia oraz okres czasu w jaki dziecko nie może chodzić do szkoły i musi być objęte nauczaniem indywidualnym – druk w Poradni i do pobrania tutaj
 • wyniki badań lub inna dokumentacja pozwalająca postawić diagnozę pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną.

Szczegółowe informatory dotyczące orzekania dostępne są w sekretariacie Poradni i u wszystkich pracowników.

ZAPRASZAMY RODZICÓW DO BRANIA UDZIAŁU W POSIEDZENIU ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO.

Skip to content