Organizacja pracy PPP15 w czasie pandemii

Organizacja pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 w Warszawie zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i procedurą organizacji pracy szkół/placówek prowadzonych przez m.st. Warszawę od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjne pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej […]

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom merytorycznym i obsłudze

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom merytorycznym i obsłudze Realizowanie przez Poradnię zadań tak, aby ich część – niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie – mogła być jak najdłużej realizowana zdalnie. Organizacja stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1, 5 m). Organizacja trybu […]

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u klienta Poradni

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u klienta Poradni: W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, dziecko i rodzic/opiekun prawny nie zostanie wpuszczony na teren obiektu. Osoby te powinny zgłosić się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji […]

Skip to content