1. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia, którego ona dotyczy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpłynięcia pisma.
 2. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. W szczególnych przypadkach rodzic (prawny opiekun) może upoważnić na piśmie do odbioru inną osobę. W upoważnieniu muszą być zawarte: imię i nazwisko osoby oraz nr i seria dowodu osobistego. Odbiór zostaje potwierdzony podpisem na 1 egzemplarzu opinii, który pozostaje w Indywidualnej Teczce Dziecka.
 3. Gdy opinia jest gotowa do odebrania, poradnia niezwłocznie powiadamia o tym rodziców w formie telefonicznej, elektronicznej lub za pomocą sms-a.
 4. W przypadku nieodebrania opinii w w/w terminie, zostanie ona wydana po wcześniejszym (co najmniej 1 – dniowym) uzgodnieniu nowego terminu.

RODZICE MOGĄ ZWRÓCIĆ SIĘ DO PORADNI Z PROŚBĄ O WYDANIE OPINII W NASTĘPUJĄCYCH SPRAWACH:

 • wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej,
 • odroczenie rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego,
 • objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 • zwolnienia ucznia z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego,
 • udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • przyjęcie ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy,
 • przyjęcie do klasy pierwszej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
 • przystąpienie ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta,
 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
 • objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej,
 • innych określonych w odrębnych przepisach.
Skip to content