Procedura zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom merytorycznym i obsłudze

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom merytorycznym i obsłudze

 1. Realizowanie przez Poradnię zadań tak, aby ich część – niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie – mogła być jak najdłużej realizowana zdalnie.

 2. Organizacja stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1, 5 m).

 3. Organizacja trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego (kadra rezerwowa w Poradni P-P15).

 4. Zapewnienie pracownikom mającym kontakt z użytkownikami dostępu do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.

 5. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.

 6. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości  pomiędzy osobami (minimum 2 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji.

 7. Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:

  • wprowadzenie różnych godzin przerw (nieprzebywanie w pokojach socjalnych)

  • zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (korytarz).

 8. Szczególna troska o pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe, nieangażowanie się pracowników w bezpośredni kontakt z klientem powyżej 60 r. ż. oraz przewlekle chorym.

 9. Wytyczne dla pracowników:

  • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu, obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować środkami do dezynfekcji.

  • Podczas wykonywania obowiązków nosić osłonę nosa i ust (maseczkę lub przyłbicę) oraz ewentualnie rękawiczki ochronne.

  • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).

  • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

  • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce (kosze na odpady medyczne).

  • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

  • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne – szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych: słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł oraz biurka.

  • Dezynfekcja pomocy do diagnozy: psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej (dwudniowa kwarantanna po diagnozie).

  • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) będą czyszczone powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np.: klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty oraz oparcia krzeseł.

 10. Procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.1

 


1 Opracowanie zgodnie z wytycznymi Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dla instytucji

http://credit-n.ru/calc.html http://credit-n.ru/offers-zaim/migcredit-dengi-v-dolg.html

Skip to content