Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 w Warszawie
 jest:
Pan Sebastian Kępka
adres e-mail:
iod.ursus@edukompetencje.pl
Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

Na podstawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, że:

 • administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 15, z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Dzieci Warszawy 42, reprezentowana przez dyrektora;
 • kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych realizowany jest za pomocą adresu mailowego: iod.ursus@edukompetencje.pl;
 • dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku, a następnie przez czas określony w przepisach dotyczących archiwizacji dokumentacji;
 • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych dziecka oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania danych osobowych, a konsekwencją ich niepodania będzie odmowa udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • dane osobowe pacjentów nie są udzielane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych przepisami prawa.

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

 1. Art. 37 – 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016).
 2. Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
 3. Zarządzenie nr 6A/2021 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 w Warszawie z dnia 14.01.2021 r. w sprawie odwołania dotychczasowego i wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 w Warszawie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 w Warszawie na stanowiska pedagogiczne i samorządowe pobierz »

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotycząca praktykantów pobierz »

Skip to content