JAK UZYSKAĆ ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO?

 • Warunkiem uzyskania orzeczenia jest złożenie wniosku do Przewodniczącego Zespołu Orzekającego, w którym należy podać powód wystąpienia o orzeczenie wraz z uzasadnieniem (formularz wniosku znajduje się sekretariacie poradni i na stronie internetowej do samodzielnego wydruku).
 • Do wniosku należy dołączyć:
  – zaświadczenie lekarskie,
  – inną dokumentację medyczną (o ile rodzice ją posiadają),
  -opinię o funkcjonowaniu dziecka i osiągnięciach edukacyjnych z przedszkola/szkoły.
 • Na podstawie analizy dostarczonych dokumentów Zespół Orzekający wyznacza terminy niezbędnych badań u specjalistów poradni.
 • Po skompletowaniu wyników badań zostaje zwołane posiedzenie Zespołu Orzekającego, o którego terminie jesteście Państwo zawiadamiani i w którego obradach możecie brać udział. Obecność rodziców nie jest jednak obowiązkowa i nie ma wpływu na wydanie i treść orzeczenia.
 • Najpóźniej w ciągu tygodnia od posiedzenia Zespołu orzeczenie zostanie przygotowane do odbioru. Odbierzecie je Państwo osobiście i niezwłocznie dostarczycie Dyrektorowi Szkoły. Organizację zajęć ustalicie Państwo z Dyrektorem Szkoły.
 • Jeżeli Zespół nie stwierdzi zasadności wydania dokumentu otrzymacie Państwo orzeczenie o braku potrzeby nauczania indywidualnego. Od każdego orzeczenia przysługuje Państwu odwołanie do Kuratora oświaty za pośrednictwem Zespołu Orzekającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania orzeczenia.
 • W ciągu 7 dni od posiedzenia Zespołu dokument będzie gotowy do odbioru, o czym zostaniecie Państwo powiadomieni telefonicznie przez sekretariat poradni.

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci:
– z niepełnosprawnością intektelektualną,
– z niepełnosprawnością ruchową;
– niewidome lub słabo widzące;
– niesłyszące lub słabo słyszące;
– z autyzmem;
– z afazją;
– zagrożone niedostosowaniem lub niedostosowane społecznie

Kształcenie specjalne może być realizowane w przedszkolach i szkołach specjalnych, integracyjnych oraz masowych pod warunkiem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu.

Skip to content