PRZED PIERWSZĄ WIZYTĄ W PORADNI

1. Termin wizyty w Poradni mogą ustalić: rodzic/prawny opiekun lub pełnoletni uczeń, telefonicznie lub osobiście w sekretariacie poradni. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza lub ze szkoły.
2. Przy ustaleniu terminu należy podać następujące dane:
• imię i nazwisko dziecka
• wiek dziecka (szkoła, klasa lub przedszkole)
• powód zgłoszenia dziecka np. trudności w nauce, trudności w czytaniu, pisaniu, trudności wychowawcze, emocjonalne, wady wymowy, wybór kierunku kształcenia
• numer telefonu kontaktowego.
Wszelkie świadczone przez nas usługi są bezpłatne.

INFORMACJE DLA RODZICÓW ZAPISUJĄCYCH DZIECI NA BADANIA W PORADNI

 1. Podczas pierwszej wizyty dziecka w poradni rodzice/opiekunowie prawni powinni mieć ze sobą zgodę na przeprowadzenie badań (zakładka DRUKI).
 2. Jeśli dziecko było diagnozowane w innych poradniach lub leczone w placówkach specjalistycznych, rodzice powinni mieć ze sobą odpowiednią dokumentację (oryginały lub kserokopie).
 3.  Rodzice, uczniów badanych pod kątem specyficznych trudności w nauce czytania, pisania i liczenia (dysleksja, dyskalkulia), powinni dostarczyć dodatkowe informację o swoim dziecku, np. sprawdziany ortograficzne, wypracowania, zeszyty z klas młodszych (jeśli wcześniej podejmowali pracę samokształceniową to zeszyty ćwiczeń itp.).
 4. Świadectwa szkolne dziecka.
 5. W przypadku diagnozy zdolności dokumentację wybitnych osiągnięć (olimpiady, konkursy).
 6. Jeśli dziecko ma wadę wzroku i zalecone noszenie okularów, powinno je mieć podczas badania (wskazane jest też dostarczenie informacji  o diagnozie okulistycznej). Podobnie z aparatami słuchowymi.
 7. Uczniowie badani pod kątem predyspozycji zawodowych powinni przynieść na badanie świadectwa z ostatnich dwóch lat, informację o wynikach próbnych testów gimnazjalnych lub próbnych matur.
 8. Dziecko niepełnoletnie musi przyjść do poradni z rodzicem/prawnym opiekunem, który swoim podpisem wyraża zgodę na udział w badaniu.
 9. W dniu badania dziecko musi być zdrowe (wykluczony katar, kaszel, temperatura, dolegliwości żołądkowe – można odwołać wizytę i zapisać się na inny termin) i wyspane (w jak najlepszej kondycji psychofizycznej), a także po posiłku.
 10. Badanie w poradni trwa ok. 2 – 3 godzin. Składa się na to wywiad rozwojowy z rodzicem, diagnoza (w zależności od zapisania: logopedyczna, pedagogiczna lub psychologiczna) oraz udzielenie porady  po komplecie badań. Rodzic przed wizytą w poradni, powinien przeprowadzić rozmowę z dzieckiem na temat celu badania (np. żeby mu pomóc w jego trudnościach, problemach w nauce, w trudnościach w pisaniu, czytaniu, wyeliminowaniu wad wymowy, w skupieniu na lekcjach czy w jego innych kłopotach). Chodzi o to, żeby dziecko nie traktowało tej wizyty jako kary, np. za to, że ma słabsze oceny w szkole, że było niegrzeczne w domu, itp., ale jako sytuacje, która ma na celu pomóc mu.
 11. Poradnia zapewnienia dyskrecję – wyniki dotyczące badań dziecka podczas konsultacji psychologiczno- pedagogicznej lub też logopedycznej, są przedstawione tylko rodzicom/prawnym opiekunom lub też za ich zgodą – innym osobom, (nauczyciel/wychowawca, pedagog/psycholog/logopeda szkolny/przedszkolny, lekarz).
 12. Wszystkich pracowników Poradni obowiązuje tajemnica zawodowa.

CO DZIECKO POWINNO WIEDZIEĆ PRZED PIERWSZĄ WIZYTĄ W PORADNI?

1. Musi znać powód wizyty.
Np. „masz problemy z własnymi emocjami, a ja nie potrafię Ci pomóc”; „nie lubisz szkoły, a ja nie wiem dlaczego i chciałabym się dowiedzieć”; „tak dużo się uczysz i nadal masz problemy z …(np. czytaniem, pisaniem, liczeniem); „masz problemy z prawidłowym wymawianiem niektórych głosek i to powoduje twoje problemy z nauką”; Ja nie potrafię/nie wiem, jak najlepiej Ci pomóc. Spotkanie z psychologiem/pedagogiem/logopedą ułatwi nam rozwiązanie tego problemu”.
2. W poradni pracują psychologowie, pedagodzy i logopedzi, nie ma lekarzy w białych fartuchach (nie będzie zastrzyków).
Jednorazowa wizyta w poradni trwa ok. 2-3 godziny, to długo – ale będziesz robił ciągle coś ciekawego.

POTRZEBNE DOKUMENTY

1. Dokument z PESEL dziecka.
2. Cała dokumentacja medyczna dziecka (książeczka zdrowia, wypisy ze szpitala, informacje na temat dotychczasowego leczenia).
3. Cała dotychczasowa dokumentacja psychologiczna, pedagogiczna lub logopedyczna (jeżeli dokumentacja jest w naszej Poradni – nie trzeba nic dostarczać).
4. Opinii na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu, szkole (jeżeli taka została wystawiona).
Dzienniczki, zeszyty, wytwory pracy dziecka (dyktanda, prace klasowe, rysunki) itp.

Skip to content