dr Jakub Skrzek – dyrektor poradni

neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, filolog polski

Kontakt: JSkrzek@eduwarszawa.pl

 

 

 

 

 

 

 

Ukończone studia:

– Studia magisterskie na kierunku filologia polska w specjalności logopedia, specjalizacja nauczycielska (Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki).

– Studia podyplomowe w zakresie Neurologopedii (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny).

– Studia doktoranckie – uzyskany tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy „Metody ingerujące a metody nieingerujące w pracy z dzieckiem z dyslalią obwodową” (Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki).

– Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Oświatą (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Pedagogicznych).

 

Wybrane kursy i szkolenia:

Kurs integracji sensorycznej I i II stopnia.

– Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy – wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem 0-2 rż.

– Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem.

– Włączenie osób, którym przydarzyła się niepełnosprawność, w życie społeczne.

– Zrozumieć, aby pomóc. Dziecko z zespołem Aspergera w szkole i w domu.

– Makaton – program rozwoju komunikacji.

– Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy.

– Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania.

– TEACCH – 8-tygodniowy program pracy z uczniem z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

– Całościowe zaburzenia rozwoju: objawy diagnoza, testy, etiopatogeneza.

– Trening umiejętności społecznych.

– Metoda Krakowska w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

– Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i zespołem Downa.

– Wczesne zaburzenia funkcji oralnych (pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych) u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo-porodowego.

– Nadwrażliwość dotykowa jamy ustnej u dzieci.

– VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii.

– Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedykacyjny PEP-R.

– KORP – Standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 miesiąca do 9 roku życia.

– Stosowanie Testu Rozwoju Językowego.

– Metoda werbo-tonalna w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju językowego.

– Jak nauczyć dziecko z autyzmem zadawania pytań?

– Pisanie i czytanie bez liter. Obrazkowy alfabet fonologiczny autorstwa M. Przybysz-Piwko jako pomoc w rozwijaniu umiejętności fonologicznych dziecka z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

– Kinesiology taping. Plastrowanie dynamiczne w logopedii.

– Program Boardmaker jako narzędzie do tworzenia pomocy do komunikacji dla osób z trudnościami w porozumiewaniu się.

– Organizacja pracy sekretariatu.

– O uczeniu i uczeniu się.

– Karty Oceny Logopedycznej Dziecka (KOLD).

– Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia i jej zastosowanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

– Lęk, niepewność, zmiana. Jak wspierać uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w czasie pandemii koronawirusa?

– Wszystko o wędzidełku. W pigułce. Okiem praktyka.

– Szkolenie wprowadzające Program i Arkusz.

– Microsoft Forms – jak tworzyć kartkówki, sprawdziany i ankiety.

– Słowo + Ruch + Muzyka = Logorytmika.

– Logopodróże małe i duże.

– Wyzwania w systemie poradnictwa oraz planowane zmiany.

– Procedura awansu zawodowego nauczycieli.

– Wyzwania i potrzeby warszawskich poradni psychologiczno-pedagogicznych.

– Miofrenuloplastyka dla logopedów.

– Afazja rozwojowa z punktu widzenia neuropsychologa i neurologopedy.

– Terapia małego dziecka z ASD.

– Ankyloglosja u noworodków i niemowląt.

– Logopedyczny Przesiew do diagnozy dzieci w wieku od 2. roku życia do końca 6. roku życia.

– Praktyczne i pomysłowe zajęcia grupowe.

– Funkcje prymarne jako podstawa planowania terapii logopedycznego.

 

Zakres działań w poradni:

– Diagnoza neurologopedyczna (w tym na potrzeby zespołu orzekającego).

– Członek Zespołów Orzekających.

 

Publikacje:

– Skrzek J., Radosne r. Ćwiczenia wywołujące głoskę r i ją utrwalające, Gdańsk 2009.

– Skrzek J., Narzędzia diagnostyczne wykorzystywane do wykrywania wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Studia Pragmalingwistyczne, Rok IV, Warszawa 2012.

– Skrzek J., Beata Ciecierska-Zajdel, „Trening głosu” – recenzja książki, Studia Pragmalingwistyczne, Rok VI, Warszawa 2014.

– Skrzek J., Dziecięce poczucie poprawności językowej – analiza wypowiedzi dzieci przedszkolnych, [w:] J. Zawadka (red.), Świadomość wybranych problemów logopedycznych, Warszawa 2014.

– Skrzek J., Diagnoza i terapia funkcji pokarmowych w obrębie okolicy orofacjalnej –połykania, gryzienia i żucia, [w:] S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Wczesna interwencja logopedyczna, Gdańsk 2016.

– Skrzek J., Wpływ ingerencji dotykowej na automatyzację głosek u dzieci z dyslalią obwodową, Conversatoria Linguistica, Siedlce 2018.

– Lorenc A., Skrzek J., Diagnoza i terapia w przypadku mowy bezdźwięcznej, [w:] A. Domagała, U. Mirecka (red.), Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna, Gdańsk 2021.

 

Opieka merytoryczna nad projektami:

– Opieka merytoryczna nad plakatami logopedycznymi w ramach projektu obywatelskiego m.st. Warszawy na rok 2020 „Kocham mówić – konsultacje neurologopedyczne” http://poradnia15.pl/plakaty-logopedyczne/

– Opieka merytoryczna nad plakatem logopedycznym i kartami w ramach projektu obywatelskiego m.st. Warszawy na rok 2021 „Strefa mówienia – konsultacje logopedyczne” http://poradnia15.pl/plakaty-logopedyczne-2021/

 

Członkostwo w organizacjach:

– Zastępca Przewodniczącego Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

– Członek Sieci Współpracy Logopedów Dzielnicy Ursus (pierwszy koordynator, pełniący funkcję w latach 2016-2021).

– Członek Polskiego Związku Logopedów (Oddział Mazowiecki).

 

Skip to content