Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 15 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015.02.13
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024.03.29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jakub Skrzek, ppp15@eduwarszawa.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 886 73 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Koordynatorami ds. dostępności są Małgorzata Bańczak i Dorota Kosno.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Dojazd komunikacją miejską do przystanku Szancera 02. Następnie pieszo do budynku Zespołu Szkół nr 42.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Przed wejściem znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się przy wejściu do LVI Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół nr 42 (ul. Dzieci Warszawy 42).

Winda znajduje się przy wejściu do LVI Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół nr 42 (ul. Dzieci Warszawy 42). W celu uzyskania dostępu do poradni prosimy o skorzystanie z domofonu znajdującego się przy windzie. W razie awarii domofonu prosimy o kontakt telefoniczny. Przed wizytą w sobotę prosimy o wcześniejszy kontakt z diagnostą/terapeutą.

Informacje dotyczące dostępu do windy umieszczono: przy wejściu do windy, przy furtce, przy wejściu do poradni.

Skip to content