Zaproszenie do Sieci Współpracy Logopedów

W imieniu swoim i wszystkich uczestników

serdecznie zapraszam do włączenia się w działania

Sieci Współpracy Logopedów

przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 w Warszawie.

Zainteresowanych proszę o kontakt mailowy:

dlesniczuk@poradnia15.pl

lub telefoniczny (PPP15):

503 160 099, 22 886 73 28

 

Zapraszam do zapoznania się z aktualnościami oraz z krótką prezentacją dotyczącą naszej działalności.

Prezentacja Sieci Współpracy Logopedów

mgr Dorota Leśniczuk

Koordynator Sieci

neurologopeda PPP15


Aktualności

Spotkanie Sieci Współpracy Logopedów 09.06.2021

09.06.2021 odbyło się ostatnie w roku szkolnym 2020/2021 posiedzenie Sieci Współpracy Logopedów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Na spotkaniu podsumowano działalność sieci, m.in. odbyte prelekcje, warsztaty i realizowane projekty.

Do zobaczenia w kolejnym roku szkolnym!

 

 

Spotkanie Sieci Współpracy Logopedów 17.03.2021

17.03.2021 członkowie Sieci Współpracy Logopedów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wzięli udział w quizie pt. „Wędzidełka obszaru jamy ustnej – wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne”. Quiz przygotowała i przeprowadziła Dorota Leśniczuk, koordynatorka sieci. Był też czas na pytania, dyskusję i wymianę doświadczeń związanych z tematem spotkania.

 

Spotkanie Sieci Współpracy Logopedów 01.03.2021

Członkowie Sieci Współpracy Logopedów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy spotkali się online 01.03.2021.

Na początku obrad logopedzi podziękowali dr. Jakubowi Skrzekowi i mgr Agnieszce Szczodrej za wkład w realizację projektu „Kocham mówić – konsultacje neurologopedyczne” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. Ponadto przedstawiono nowy zarząd i powitano nowych członków.

Następnie odbyła się prelekcja pt. „Metoda NOVA-Vox w kształceniu emisji głosu, dykcji oraz umiejętności opanowywania tremy u dzieci”, którą wygłosił mgr Kamil Jaros.

Na koniec koordynator Sieci Współpracy Logopedów, mgr Dorota Leśniczuk, zapoznała uczestników spotkania z założeniami projektu na rok 2021: „Strefa mówienia – konsultacje logopedyczne”.

 

Pierwsze spotkanie Sieci Współpracy Logopedów w 2021 roku

Członkowie Sieci Współpracy Logopedów spotkali się 20.01.2021 roku na platformie Microsoft Teams, by podsumować projekt „Kocham mówić – konsultacje neurologopedyczne„. Projekt ten został zrealizowany ze środków Budżetu Obywatelskiego 2020.

Podczas spotkania podsumowano również 5-letnią działalność Sieci oraz doceniono profesjonalizm i wybitne zaangażowanie jej pierwszego koordynatora, dra Jakuba Skrzeka, który był także opiekunem merytorycznym ww. projektu.

Od stycznia b.r. funkcję koordynatora Sieci będzie pełniła mgr Dorota Leśniczuk.

 

Plakaty Logopedia Ursus x7 A0

Plakaty Logopedia Ursus x7_A1_PRINT

Plakaty Logopedia Ursus x7 A2

 

Spotkanie Sieci Współpracy Logopedów on-line

29. kwietnia on-line, z wykorzystaniem programu Zoom, odbyło się spotkanie Sieci Współpracy Logopedów. Uczestnicy wymienili się spostrzeżeniami z zakresu pracy zdalnej oraz dyskutowali na temat możliwości i ograniczeń terapii logopedycznej w czasie zawieszenia działalności placówek oświatowych.

Spotkanie Sieci Współpracy Logopedów w SP 382 5.02.2020

5. lutego w SP 382 odbyło się kolejne spotkanie Sieci Współpracy Logopedów Dzielnicy Ursus. Uczestników powitała dyrektor Agnieszka Jasitczak-Wolska, która wyraziła swoje uznanie dla działalności terapeutów. Obrady miały szczególny charakter, bowiem 26. stycznia 2020 roku minęły 4 lata od pierwszego spotkania sieci, którą inaugurowali: mgr Anna Marszycka (P137), mgr Kamila Dudziec (SP382), mgr Agnieszka Szczodra (SP4) oraz dr Jakub Skrzek (PPP15). Warto dodać, że aktualnie grupę tworzy 29 osób.

W części merytorycznej logopedzi opracowywali drugą część plakatów w ramach projektu obywatelskiego „Kocham mówić – konsultacje neurologopedyczne”. Już niebawem efekty prac zostaną rozpowszechnione w środowisku lokalnym.

Spotkanie Sieci Współpracy Logopedów w P439

Sieć Współpracy Logopedów Dzielnicy Ursus odbyła 11. grudnia spotkanie w Przedszkolu nr 439. Po otwarciu zebrania Dyrektor Agnieszka Jackowska podziękowała zgromadzonym za podejmowane na rzecz środowiska lokalnego działania.

W części merytorycznej uczestnicy opracowywali pierwszą część plakatów mających propagować wiedzę na temat diagnozy i terapii logopedycznej w związku z realizowanym projektem „Kocham mówić – konsultacje neurologopedyczne” w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.

Pierwsze spotkanie Sieci Logopedów w roku szkolnym 2019/2020

Sieć Współpracy Logopedów zainaugurowała działalność w bieżącym roku szkolnym spotkaniem w Szkole Podstawowej nr 11. Posiedzenie oficjalnie otworzyła dyrektor Beata Olszewska, po czym koordynator sieci, dr Jakub Skrzek podziękował za udostępnienie placówki i przywitał nowych uczestników.

Zgromadzeni logopedzi zaplanowali działania związane z realizacją projektu „Kocham mówić – konsultacje neurologopedyczne” w ramach budżetu obywatelskiego 2020, który – oprócz porad dla dzieci i ich rodziców – zakłada opracowanie i rozpowszechnienie plakatów propagujących wiedzę na temat diagnozy i terapii logopedycznej.

W części merytorycznej uczestnicy wysłuchali prelekcji „Uczeń z zespołem Aspergera i specyficznymi zaburzeniami artykulacyjnymi wskutek zaniedbania środowiskowego” autorstwa Agnieszki Tarczyńskiej-Płatek z SP nr 4 i Hanny Głuchowskiej z SP w Teresinie.

 

Tekst: dr Jakub Skrzek, koordynator sieci

Zdjęcia: Dorota Leśniczuk

Spotkanie podsumowujące działalność Sieci Współpracy Logopedów w roku szkolnym 2018/2019

29.05.2019 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie Sieci Współpracy Logopedów. Dyrektor Barbara Tomaszewska – witając uczestników – podziękowała za zaangażowanie w rozwój opieki logopedycznej w środowisku lokalnym.

Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności, które przedstawił koordynator, dr Jakub Skrzek, logopedzi otrzymali certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w działaniach Sieci.

W części merytorycznej Dorota Leśniczuk, neurologopeda poradni wygłosiła prelekcję „Językowe objawy afazji”, której bazą była prezentacja nagrań z wykonanych diagnoz.

Spotkanie Sieci Współpracy Logopedów w SP4

Sieć Współpracy Logopedów Dzielnicy Ursus odbyła 3. kwietnia spotkanie w Szkole Podstawowej nr 4. Po otwarciu zebrania Dyrektor Ewa Gerełło podziękowała zgromadzonym za podejmowane na rzecz środowiska lokalnego działania.

W części merytorycznej logopedzi dyskutowali o wielospecjalistycznym modelu terapii ukierunkowanej na usprawnianie funkcji prymarnych (związanych m.in. z przyjmowaniem i obróbką pokarmów). Omówiono również najnowsze wytyczne na temat zabiegów podcięcia wędzidełka języka.

Spotkanie Sieci Współpracy Logopedów w SP nr 360

20.02.2019 roku Sieć Współpracy Logopedów Dzielnicy Ursus gościła w Szkole Podstawowej nr 360 w Warszawie. Spotkanie rozpoczęła Dyrektor Edyta Gawlicka, która – witając zgromadzonych – przekazała życzenia owocnych i konstruktywnych obrad. Po otwarciu zebrania uczestnicy złożyli serdeczne podziękowania za udostępnienie placówki.
Specjaliści powitali w swoim gronie nowego logopedę – Magdalenę Iwan-Tyburską z SP nr 360. W części merytorycznej uczestnicy wspólnie opracowali wytyczne dotyczące sporządzania opinii logopedycznych. Zaplanowana została realizacja dalszych projektów w tematyce profilaktyki. Prowadzącym był koordynator Sieci Współpracy, dr Jakub Skrzek, neurologopeda Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nr 15 w Warszawie.

Na zakończenie spotkania Joanna Czajka, logopeda SP nr 360 oprowadziła uczestników po szkole, która jest najnowszą placówką edukacyjną na terenie naszej dzielnicy.

Tekst:
Joanna Czajka
Sekretarz Sieci
logopeda Szkoły Podstawowej nr 360

Autor zdjęć:
Dorota Leśniczuk

Protokolant Sieci
neurologopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15

Spotkanie Sieci współpracy dla logopedów 05.12.2018
5 grudnia 2018 r. w Przedszkolu Integracyjnym nr 137 odbyło się kolejne spotkanie Sieci Współpracy dla Logopedów Dzielnicy Ursus. Po otwarciu zebrania przez Dyrektor Małgorzatę Polkowską, koordynator Sieci, dr Jakub Skrzek złożył serdeczne podziękowania za udostępnienie placówki.

Specjaliści pracujący na terenie dzielnicy powitali w swoim gronie nowych logopedów: Joannę Czajkę ze Szkoły Podstawowej nr 360 oraz Agnieszkę Gosińską z Przedszkola nr 143 i Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 418.

W związku z dynamicznym rozwojem Sieci uczestnicy zdecydowali o wyborze dodatkowych osób funkcyjnych. Zastępcą koordynatora została Agnieszka Tarczyńska-Płatek ze Szkoły Podstawowej nr 4, sekretarzem Joanna Czajka ze Szkoły Podstawowej nr 360, skarbnikiem Agnieszka Szczodra ze Szkoły Podstawowej nr 4, zaś protokolantem Dorota Leśniczuk z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15.

W części merytorycznej spotkania specjaliści wymienili spostrzeżenia na temat Kart Oceny Logopedycznej Dziecka (KOLD) – nowego narzędzia diagnostycznego poznanego na październikowym szkoleniu.

Joanna Czajka
Sekretarz Sieci
logopeda Szkoły Podstawowej nr 360

Autor zdjęć:

Dorota Leśniczuk
Protokolant Sieci
neurologopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15

Szkolenie z zakresu Kart Oceny Logopedycznej Dziecka (KOLD)

19 października w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 odbyło się szkolenie z zakresu Kart Oceny Logopedycznej Dziecka (KOLD), które poprowadziła dr Joanna Gruba – autorka testu. W szkoleniu wzięła udział 15-osobowa grupa logopedów z Dzielnicy Ursus działająca w ramach Sieci współpracy.

KOLD jest wystandaryzowanym narzędziem służącym do diagnozy dzieci od 1. miesiąca życia do ukończenia 9. roku życia. Możliwość wykorzystywania tego narzędzia niewątpliwie wpłynie korzystnie na jakość diagnostyki logopedycznej w placówkach oświatowych.

Szkolenie w całości sfinansował Urząd Dzielnicy Ursus.

dr Jakub Skrzek

neurologopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15

koordynator Sieci współpracy dla logopedów Dzielnicy Ursus

Spotkanie Sieci współpracy dla logopedów 17.10.2018

17 października w Przedszkolu nr 200 „Gąski Balbinki” miało miejsce pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie Sieci współpracy dla logopedów Dzielnicy Ursus, inaugurujące cykl wizyt w placówkach oświatowych. Spotkanie rozpoczęła dyrektor Małgorzata Kopp, która podziękowała wszystkim uczestnikom za zaangażowanie na rzecz rozwoju opieki logopedycznej w dzielnicy oraz zaprezentowała nowe gabinety terapeutyczne powstałe po rozbudowie placówki.

W imieniu zgromadzonych głos zabrał koordynator sieci i neurologopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 dr Jakub Skrzek, który podziękował za możliwość zorganizowania spotkania w Przedszkolu nr 200, zwracając uwagę na panującą w placówce atmosferę sprzyjającą zawodowemu doskonaleniu.

W części merytorycznej Dorota Leśniczuk, neurologopeda z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 przedstawiła uczestnikom praktyczne wskazówki do przeprowadzania masażu twarzy – czynności wspomagającej terapię zaburzeń mowy u dzieci.

W spotkaniu uczestniczyli logopedzi i neurologopedzi: Małgorzata Niewińska, Dorota Leśniczuk i Jakub Skrzek z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15, Anna Marszycka i Katarzyna Skrzyńska z Przedszkola nr 137, Monika Smolińska z Przedszkola nr 418, Adelina Konik z Przedszkola nr 194, Martyna Jaskulska z Przedszkola nr 439, Justyna Musińska z Przedszkola nr 200, Katarzyna Hermanowska ze Szkoły Podstawowej nr 11, Małgorzata Młodzianowska ze Szkoły Podstawowej nr 14 oraz Agnieszka Szczodra ze Szkoły Podstawowej nr 4.

Spotkanie Sieci Współpracy dla Logopedów, 18.04.2018

Język i mowa to wyrafinowane formy istnienia – dysponują nimi tylko ludzie. Kształtowaniem i usprawnianiem tych dwóch funkcji zajmują się w swojej codziennej pracy logopedzi, którzy z powodzeniem już trzeci rok tworzą w Ursusie, a dokładnie przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15, Sieć Współpracy w ramach Warszawskiego Modelu Wspierania Szkół.

18 kwietnia br. odbyło się kolejne spotkanie Sieci, w którym udział wzięli: Wiesław Krzemień – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus, Barbara Tomaszewska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15, Wanda Kopcińska – Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus, Barbara Dudzińska z Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Ursus oraz 15-osobowa grupa logopedów.

Po przywitaniu zgromadzonych gości przez Dyrektor Barbarę Tomaszewską, koordynator Sieci Współpracy, neurologopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15, dr Jakub Skrzek przedstawił cele działania grupy, do których należą w szczególności: wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami, analiza dobrych praktyk, pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów, poszerzanie kompetencji uczestników, tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby placówek oraz nawiązywanie kontaktów i współpraca pomiędzy placówkami. Zaprezentowano także podjęte przez logopedów działania, wśród których na szczególną uwagę zasługuje udział w założeniu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, organizacja szkoleń z wybitnymi specjalistami, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz wspólna analiza najtrudniejszych terapeutycznie przypadków.

Nieustannie celem działalności Sieci Współpracy jest podnoszenie jakości terapii logopedycznej w Dzielnicy Ursus, ujednolicanie standardów diagnostyczno-terapeutycznych oraz wdrażanie najnowszych narzędzi diagnostycznych.

Najważniejszym punktem podczas spotkania była autorska prezentacja jednej z książek z serii „Mównica logopedyczna” – „T i D na usługach głoski R” autorstwa uczestniczek Sieci Współpracy: mgr Kamili Dudziec (logopedy z SP nr 382), mgr Hanny Głuchowskiej (logopedy z SP w Teresinie) i mgr Agnieszki Tarczyńskiej-Płatek (logopedy z SP nr 4). Autorki zaprezentowały bogaty materiał obrazkowo-językowy, który może być wykorzystywany zarówno przez logopedów, jak również terapeutów, nauczycieli i rodziców. Do serii „Mównica logopedyczna” należą także trzy książki poświęcone zagadnieniom różnicowania szeregów opozycyjnych: „Szale czy sale – różnicowanie głosek sz-s”, „Paczka czy packa – różnicowanie głosek cz-c” oraz „Żebra czy zebra – różnicowanie głosek ż-z”.

 

 

 

 

 

 

Skip to content