CO TO JEST WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU?

Wczesne wspomaganie rozwoju to stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Podstawą do objęcia dziecka taką pomocą jest opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju wydana przez Zespół Orzekający. W naszej Poradni realizowana jest przez Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju, w którego skład wchodzą:

 • mgr Elżbieta Miłosz – psycholog, terapeuta SI, koordynator zespołu (kontakt: emilosz@poradnia15.pl),
 • mgr Anna Regner – pedagog, pedagog specjalny, terapeuta wczesnej interwencji,
 • mgr Monika Rudowicz – pedagog specjalny,
 • mgr Dorota Leśniczuk – neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta ortodoncji funkcjonalnej,
 • mgr Agnieszka Gosińska – neurologopeda, terapeuta psychomotoryki, filolog polski,
 • mgr Magdalena Ulman-Soczko – pedagog, surdopedagog, pedagog specjalny, terapeuta SI, diagnosta CAPD,
 • mgr Anna Pliszka-Malinow – pedagog specjalny,  rehabilitant, nauczyciel wychowania fizycznego, terapeuta SI,
 • mgr Magda Czajkowska – fizjoterapeuta, terapeuta SI, pedagog specjalny.

Zadania Zespołu to między innymi:

 • opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i aktualnej diagnozy funkcjonalnej dziecka;
 • prowadzenie różnych form terapii i modyfikowanie ich wraz z aktualnymi potrzebami dziecka;
 • objęcie opieką terapeutyczno-edukacyjno-profilaktyczną całej rodziny dziecka;
 • udzielanie rodzicom wskazówek odnośnie metod i technik usprawniania rozwoju dziecka w warunkach domowych.

Praca z dzieckiem i rodziną odbywa się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. W ramach tych działań mogą być organizowane indywidualne zajęcia dla dziecka i jego rodziny, a po ukończeniu przez dziecko 3 lat również w grupach od 2 do 3 dzieci.

 

JAK UZYSKAĆ OPINIĘ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU?

 • Warunkiem uzyskania opinii jest złożenie wniosku do Przewodniczącego Zespołu Orzekającego, w którym należy podać powód wystąpienia o opinię wraz z uzasadnieniem (formularz wniosku znajduje się w sekretariacie poradni i na stronie internetowej do samodzielnego wydruku).
 • Do wniosku należy dołączyć:
  – zaświadczenie lekarskie o stwierdzonej niepełnosprawności,
  – inną dokumentację medyczną (o ile rodzice ją posiadają).
 • Na podstawie analizy dostarczonych dokumentów Zespół Orzekający wyznacza terminy niezbędnych badań u specjalistów poradni.
 • Po skompletowaniu wyników badań zostaje zwołane posiedzenie Zespołu Orzekającego, o którego terminie będziecie Państwo powiadomieni i w którego obradach możecie brać udział. Obecność rodziców nie jest jednak obowiązkowa i nie ma wpływu na wydanie i treść opinii.
 • Najpóźniej w ciągu tygodnia od posiedzenia Zespołu opinia zostanie przygotowana do odbioru. Odbierzecie ją Państwo osobiście.
 • Jeżeli Zespół nie stwierdzi zasadności wydania dokumentu otrzymacie Państwo opinię o braku potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju, od której przysługuje odwołanie do Kuratora Oświaty za pośrednictwem Zespołu Orzekającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania opinii.
 • W ciągu 7 dni od posiedzenia Zespołu dokument będzie gotowy do odbioru, o czym zostaniecie Państwo powiadomieni telefonicznie przez sekretariat poradni.
 • Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawane są dla dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do chwili rozpoczęcia nauki w szkole. Zalecenia zawarte w opinii powinny być realizowane niezależnie od zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile dziecko posiada taki dokument.
Skip to content