Organizacja pracy PPP15 w czasie pandemii

Organizacja pracy

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 w Warszawie

zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i procedurą organizacji pracy szkół/placówek prowadzonych przez m.st. Warszawę od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjne pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.

 

Wytyczne dla rodziców/opiekunów prawnych

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 15 w Warszawie od 1.09.2020 roku będzie prowadziła indywidualne zajęcia z dziećmi oraz badania na terenie placówki.
 2. Zapisy na badania przyjmowane będą telefonicznie (nr telefonów: 22 886 73 28, 503160099).
 3. Pracownik sekretariatu, po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia, wyznaczy termin spotkania lub zdalnej konsultacji.
 4. W celu ograniczenia kontaktu bezpośredniego wstępna konsultacja z diagnostą będzie przeprowadzona telefonicznie o umówionej godzinie. Jej celem jest zapoznanie się z powodem zgłoszenia, przeprowadzenie wywiadu diagnostycznego, wyznaczenie terminów badań.
 5. Niezbędną do przeprowadzenia badań dokumentację (wniosek, opinia ze szkoły, zaświadczenia lekarskie i inne) należy przesłać drogą mailową (skan lub zdjęcie), a oryginały, w zaklejonej
  i podpisanej kopercie, umieścić w dniu badania w pudełku z datą w celu kwarantanny.
 6. Na badania oraz indywidualne zajęcia terapeutyczne przyjmowane będą tylko dzieci zdrowe, których członkowie rodziny przebywający w tym samym domu nie są objęci kwarantanną. Również osoba przyprowadzająca dziecko do Poradni nie może wykazywać objawów chorobowych.
 7. Do placówki przyprowadzane jest dziecko tylko przez jednego opiekuna, z zachowaniem dystansu 1,5 m.
 8. Rodzic/opiekun prawny dziecka zgłasza się z nim w umówionym terminie na wyznaczoną godzinę.
 9. Przy wejściu do Poradni zainstalowany jest dzwonek, którego użycie będzie sygnałem dla pracownika, aby zszedł do Państwa w celu zaprowadzenia dziecka do gabinetu.
 10. Rodzice nie będą wchodzić na teren Poradni. Przestrzeń do przyprowadzania i odbierania dzieci to wydzielona część korytarza, bezpośrednio za drzwiami wejściowymi. Opiekunów obowiązuje zasłanianie twarzy i nosa maseczką.
 11. Rodzice zostaną powiadomieni o przybliżonej godzinie zakończenia badań i odbioru dzieci. Nie dotyczy to rodziców dzieci poniżej 6 r.ż.
 12. Małe dzieci, poniżej 6 r.ż., zostaną w gabinecie same lub z rodzicem, w zależności od wieku dziecka oraz decyzji osoby badającej.
 13. Prosimy, aby dziecko przyniosło ze sobą długopis, ołówek oraz picie. Nie będzie możliwe wnoszenie do gabinetów zbędnych przedmiotów, np. pluszaków, zabawek. Diagnosta zmierzy dziecku temperaturę, zaprowadzi je do łazienki, aby mogło umyć ręce, które zostaną również odkażone przed wejściem do gabinetu. Temperatura nie może przekroczyć 37.2 stopnia.
 14. W gabinecie będzie przebywał tylko diagnosta/terapeuta i dziecko (ewentualnie rodzic). Odległość między dzieckiem a psychologiem/pedagogiem/logopedą będzie wynosiła ok. 1,5 m. Diagnosta zajmie miejsce za płytą plexi i będzie ubrany w przyłbicę/maseczkę i rękawiczki. Co godzinę pomieszczenie będzie wietrzone.
 15. W razie jakichkolwiek trudności, pracownik Poradni natychmiast skontaktuje się z rodzicem dziecka na nr telefonu podany przez rodziców we wniosku o badanie/objęcie zajęciami terapeutycznymi.
 16. Prosimy, aby przed badaniem uprzedzili Państwo dziecko o tym, że rozstaniecie się po wejściu do Poradni oraz przygotowali go na sytuację badania i zmianę wyglądu pracownika poradni (przyłbica, maseczka, rękawiczki).
 17. Wyznaczone i przygotowane zostanie pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę
  w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 18. W widocznym miejscu są umieszczone potrzebne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych oraz szpitali zakaźnych.

 

Wytyczne dla pracowników:

 1. Do pracy przystępują wyłącznie osoby bez objawów chorobowych, których domownicy nie przebywają

na kwarantannie, w izolacji domowej lub izolacji.

 1. Pracownicy w przestrzeni wspólnej obowiązani są nosić maseczki, przestrzegać zaleceń producentów

     używanych w poradni środków dezynfekcyjnych rąk i powierzchni oraz częstego dezynfekowania rąk.

 1. Pracownicy Poradni będą mieli dwukrotnie mierzoną temperaturę ciała.
 2. Sporządzono listę pracowników zaliczanych do grupy podwyższonego ryzyka zachorowania.
 3. Pracownicy zostali zapoznani z zasadami postepowania na wypadek wystąpienia objawów chorobowych u dziecka.
 4. Dyrektor i pracownicy szkoły/placówki znają prewencyjne zalecenia, które należy stosować
  w przypadku kontaktu z osobą zakażoną:

  • pozostanie w domu przez 10 dni od dnia ostatniego kontaktu z osobą chorą
   i prowadzenie samoobserwacji,
  • poddanie się monitoringowi stacji sanitarno-epidemiologicznej,
  • konieczność telefonicznego poinformowania stacji sanitarno-epidemiologicznej lub zgłoszenie się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego
   w przypadku, jeśli w ciągu 10 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy choroby.

 

Wytyczne dotyczące higieny i dezynfekcji:

 1. W poradni jest wyznaczona osoba do pomiaru temperatury pracowników.
 2. Poradni posiada termometr bezdotykowy.
 3. Przed wejściem do Poradni umieszczone są informacje o obowiązku dezynfekcji rąk, dozownik ze środkiem do dezynfekcji, numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala – zgodnie z załącznikiem nr 2 do procedury obowiązującej w m.st. Warszawie.
 4. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych umieszczono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 5. Zostanie wprowadzony monitoring codziennych prac porządkowych poszczególnych pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, powierzchni dotykowych.
 6. Zostanie zapewniony zamykany pojemnik na zużyte maseczki i rękawiczki – zgodne z wytycznymi GIS.
 7. Z pomieszczeń, miejsc, obszarów, gdzie przebywają dzieci usunięto wszystkie przedmioty, których nie można skutecznie zdezynfekować, uprać lub umyć.
 8. Przewidziano dezynfekcję lub dokładne czyszczenie przyborów do ćwiczeń (piłki, obręcze i in.)
 9. Pracownicy wyrazili pisemna zgodę na dwukrotny w ciągu dnia pomiar temperatury ciała.
 10. Pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej.
 11. W stosunku do pracowników i uczniów z grupy podwyższonego ryzyka zachorowania zastosowano rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.

 

Czynności, które zostaną podjęte w wypadku podejrzenia zakażenia u pracownika:

 1. Pracownik Poradni ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Dyrektora Poradni o objawach choroby.
 2. W razie wystąpienia objawów choroby pracownicy są poinformowani, że nie należy przychodzić do pracy.
 3. Obszar, po którym poruszał się lub przebywał pracownik zostanie bezzwłocznie poddany dezynfekcji.
 4. Dyrektor poinformuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Naczelnika/pracownika Wydziału Oświaty Dzielnicy Ursus, Kuratora Oświaty, Biuro Edukacji, Burmistrza o zaistniałej sytuacji i podjętej decyzji: telefonicznie i poprzez sporządzenie notatki (przesłanej e-mailem: sekretariat.BE@um.warszawa.pl).
 5. Dyrektor zastosuje się do zaleceń Sanepidu oraz sporządzi notatkę lub protokół, jeśli zalecenia zostaną przekazane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności.

 

W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 na terenie Poradni

 1. Dyrektor poinformuje PPIS o potwierdzeniu zakażenia ucznia lub pracownika i w porozumieniu
  z organem prowadzącym. Po uzyskaniu pozytywnej opinii SANEPiD-u podejmie decyzję
  o zamknięciu placówki, zmianie modelu pracy, innych środkach prewencyjnych.
 2. Dyrektor zna i posiada schemat procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych.
 3. W przypadku potwierdzenia zakażenia dziecka/pracownika Dyrektor powiadomi Burmistrza Dzielnicy i Kuratora Oświaty.
 4. W przypadku potwierdzenia zakażenia dziecka/pracownika Dyrektor zastosuje się do zaleceń PPIS.
 5. Zostanie sporządzona lista osób, które przebywały w tym samym czasie i w pomieszczeniu, w którym przebywała osoba zakażona.

 

Czynności, które zostaną podjęte w wypadku podejrzenia zakażenia dziecka:

 1. Dziecko zostanie odizolowane w pomieszczeniu i będzie pod opieką pracownika Poradni do momentu pojawienia się rodzica/opiekuna prawnego.
 2. Rodzic/opiekun prawny zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie o pojawieniu się objawów chorobowych u dziecka oraz o konieczności jego pilnego odebrania.
 3. Rodzic/opiekun prawny zostanie poinformowany o konieczności skorzystania z teleporady medycznej, w przypadku, gdy pomiar temperatury termometrem bezdotykowym u jego dziecka wynosi 38°C lub wyżej.
 4. Rodzic/opiekun prawny zostanie poinformowany o konieczności przekazania dyrektorowi poradni
  i dyrektorowi żłobka/przedszkola/szkoły (jeśli dotyczy) wyniku badania dziecka.
 5. PPIS, burmistrz dzielnicy oraz rodzice dzieci, które w tym czasie były na terenie Poradni zostaną poinformowani o zaistniałej sytuacji.
 6. Obszar, po którym poruszał się lub przebywał uczeń zostanie bezzwłocznie poddany dezynfekcji.
 7. Dyrektor placówki będzie prowadzi rejestr kontaktów z Sanepidem.
 8. Dyrektor placówki sporządzi notatkę lub protokół, jeśli zalecenia Sanepidu zostaną przekazane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności.
Skip to content