Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika:

  1. Pracownicy Poradni w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

  2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

  3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy i odesłany transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy nie będzie to możliwe, pracownik będzie oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu. O zdarzeniu należy niezwłocznie poinformować dyrektora poradni lub jego zastępcę, także wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

  4. Po ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzone zostanie rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami zakładowymi, oraz zdezynfekowane powierzchni dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

  5. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Na podstawie : Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, 28.04.2020

http://credit-n.ru/avtokredit.html http://credit-n.ru/kreditnye-karty-blog-single.html

Skip to content