PROCEDURA WYDAWANIA ORZECZENIA LUB OPINII
PRZEZ ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY PORADNI

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ? 

wniosek do zespołu orzekającego, w którym należy podać powód wystąpienia o orzeczenie/opinię wraz z uzasadnieniem,

zaświadczenie lekarskie (niepotrzebne jedynie przy diagnozie niepełnosprawności intelektualnej),

– inną dokumentację medyczną (o ile rodzice ją posiadają np. orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez miejski/powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności),

– opinię o funkcjonowaniu dziecka/ucznia uwzględniającą opis osiągnięć edukacyjnych w przedszkolu/szkole (jeśli uczęszcza).

Formularze dostępne w sekretariacie poradni i na stronie internetowej  Druki – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 15 w Warszawie (poradnia15.pl).

CO DALEJ?

  • Na podstawie analizy dostarczonych dokumentów zespół orzekający wyznacza terminy niezbędnych badań u specjalistów poradni.
  • Po skompletowaniu wyników badań zostaje zwołane posiedzenie zespołu orzekającego, o którego terminie jesteście Państwo zawiadamiani i w którego obradach możecie brać udział. Obecność rodziców/opiekunów prawnych nie jest jednak obowiązkowa.
  • Najpóźniej w ciągu tygodnia od posiedzenia zespołu orzeczenie/opinia będzie gotowe/-a do odbioru, o czym zostaniecie Państwo powiadomieni telefonicznie przez sekretariat poradni.
  • Orzeczenie niezwłocznie dostarczacie Państwo dyrektorowi placówki, do której uczęszcza dziecko/uczeń, natomiast opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju umożliwia Państwu zapisanie dziecka na zajęcia w dowolnej placówce, która realizuje WWR (zgodnie z harmonogramem zapisów na zajęcia przyjętym w danej placówce).
  • Jeżeli zespół nie stwierdzi zasadności wydania orzeczenia/opinii otrzymacie Państwo dokument informujący o braku takiej potrzeby wraz z uzasadnieniem. Od każdego orzeczenia przysługuje Państwu odwołanie do Kuratora Oświaty za pośrednictwem zespołu orzekającego w ciągu 14 dni od daty otrzymania dokumentu.

Posiedzenia zespołów orzekających odbywają się raz w tygodniu, w piątek, w godzinach 8.00 – 10.00.

Badania niezbędne do uzyskania orzeczeń/opinii wykonują wszyscy specjaliści pracujący w poradni.
Mogą być oni również powoływani na członków zespołu orzekającego.

Skip to content