Wczesne wspomaganie rozwoju to stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w klasie I szkoły podstawowej. Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów, którzy posiadają przygotowanie do pracy z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju psychoruchowym. Są to: oligofrenopedagog, surdopedagog, psycholog kliniczny, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda i inni specjaliści, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

ZAPRASZAMY do zapoznania się z Regulaminem Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju naszej Poradni pobierz »

Przepisy prawa oświatowego

 • Art. 71b, ust 2a, 2b, 3, 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572/
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci /Dz. U. nr 68, poz. 587/
 • § 1 ust. 3 pkt. 1 oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych /Dz. U. nr 5 z 2003r., poz. 46/

Art. 71b ust 2a ustawy z dnia 7 września z 1991r. o systemie oświaty Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, powoływane są w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest nowa formą pomocy dla małego dziecka niepełnosprawnego. Nie zastępuje żadnej z form stosowanych dotychczas, np. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wychowania przedszkolnego.

KTO WYDAJE OPINIE?

 • Zespoły Orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach psychologiczno-pedagogicznych specjalistycznych,
 • Zespoły opiniujące w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych założonych zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty oraz zatrudniające pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

KONIECZNE WARUNKI DO WYDANIA OPINII O WCZESNYM WSPOMAGANIU ROZWOJU

 • Stwierdzenie niepełnosprawności /zaświadczenie lekarskie/ Rodzaje niepełnosprawności w §2 ust 1 pkt. 1-8 rozporządzenia MENiS z dnia 18 stycznia 2005 w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i ośrodkach /Dz. U. Nr 19 , poz. 166/
  1. niesłyszących,
  2. słabo słyszących,
  3. niewidomych,
  4. słabo widzących,
  5. niepełnosprawnością ruchową,
  6. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  7. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
  8. z autyzmem.
 • Wniosek rodzica o wydanie opinii,
 • Wstępna psychologiczna diagnoza,
 • Wielospecjalistyczna diagnoza przeprowadzona przez Zespół specjalistów.

KWALIFIKACJE / członków zespołów Wczesnego Wspomagania Rodziny /

 • Lekarz – specjalista pediatra, neurolog, psychiatra, rehabilitacji med., okulista, laryngolog, audiolog – konsultacje;
 • Psycholog – mgr psychologii lub psychologii klinicznej;
 • Logopeda – specjalizacja: neurologopedia;
 • Pedagog – terapeuta – mgr pedagogiki z zakresu pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagog lub licencjat z zakresu pedagogiki specjalnej z udokumentowanym doświadczeniem w zakresie metod usprawniania dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym i/lub metod wspierania rodziny /nie krótszym niż 1 rok/;
 • Fizjoterapeuta – mgr fizjoterapii, przeszkolony w zakresie usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i posiadający udokumentowane doświadczenia w zakresie nowoczesnej diagnostyki i terapii neurorozwojowej – Vojta, NDT – Bobath.

 

Wykaz szkół i placówek na terenie m. st. Warszawa, w których funkcjonują zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 20, ul. Powstańców Śląskich 17 – Bemowo, tel. 22 666 17 72
  dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, z zespołem Aspergera.
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 10, ul. Grębałowska 14 – Bielany, tel. 22 835 03 48
  dla dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym i intelektualnym, z trudnościami w komunikacji, z autyzmem, z zaburzeniami genetycznymi.
 • Przedszkole specjalne nr 208, ul. Dzielna 1A – Śródmieście, tel. 22 831 39 23
  dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Przedszkole Specjalne nr 213, ul. Teligi 1 – Ursynów, tel. 22 643 75 59
  dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z opóźnionym nieharmonijnym rozwojem, z różnorodnymi dysfunkcjami rozwojowymi, z zaburzeniami rozwoju mowy, z zaburzeniami zachowania, z zespołami genetycznymi, z zaburzeniami w zakresie odbioru organizacji i przetwarzania wrażeń zmysłowych.
 • Przedszkole Specjalne nr 393, ul. Puławska 97 – Mokotów, tel. 22 845 05 77
  dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z mózgowym porażeniem dziecięcym, przepukliną oponowo – rdzeniową oraz innymi dysfunkcjami narządu ruchu i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego, ul. Zakroczymska 6 – Śródmieście, tel. 22 831 32 00
  dla dzieci słabosłyszących i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. Zofii Galewskiej, ul. Koźmińska 7 – Śródmieście, tel. 22 621 68 44
  dla dzieci słabowidzących i niewidomych, słabowidzących i niewidomych ze sprzężoną niepełnosparwanością, zagrożonych utratą wzroku.
 • Instytut Głuchoniemych, pl. Trzech Krzyży 4/6 – Śródmieście, tel. 22 628 04 31
  dla dzieci niesłyszących, niesłyszących z dodatkowymi wadami rozwojowymi, niemówiących na skutek innych uszkodzeń niż wada słuchu i upośledzenie umysłowe, dzieci słyszących z rodzin niesłyszących, które zagrożone są niemotą.
 • Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych nr 1, ul. Bełska 5 – Mokotów, tel. 22 848 55 30
  dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z trudnościami w komunikacji, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 109, ul. Białobrzeska 44 – Ochota, tel. 22 659 56 75
  dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową oraz złożoną pochodzenia neurologicznego, zaburzeniami mowy, autyzmem, zaburzeniami zachowania, różnorodnymi dysfunkcjami rozwojowymi, zespołami genetycznymi, ze stanami pośpiączkowymi.
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 97, ul. Tarchomińska 4 – Praga Północ, tel. 22 619 05 05
  dla dzieci z diagnozą autyzmu dziecięcego lub spectrum autyzmu.
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 85, ul. Elektoralna 12/14 – Śródmieście, tel. 22 620 57 72
  dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, autyzmem, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, nieharmonijnym któremu towarzyszy opóźniony rozwój mowy lub jej brak, z zespołmi genetycznymi.
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 100, ul. Czarnieckiego 49 – Żoliborz, tel. 22 839 22 52
  dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 78, Aleja Dzieci Polskiech 20 – Wawer, tel. 22 815 11 23
  dla dzieci – pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka m.in. z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi uszkodzeniami OUN, z zespołami metabolicznymi, przepukliną oponowo – rdzeniową, autyzmem, niepełnosprawnością ruchową współwystępującą z upośledzeniem umysłowym, dzieci ryzyka okołoporodowego, z dysharmonią rozwojową o nieznanej etiologii, minimalnym uszkodzeniem mózgu, dzieci po poważnych urazach np. komunikacyjnych.
 • Przedszkole Specjalne nr 249, ul. Kobielska 5 – Praga Południe, tel. 22 412 19 08
  dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym i społecznym, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 7, ul. Narbutta 65/71 – Mokotów, tel. 22 849 99 98
  dla dzieci autystycznych, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z zespołem Aspergera.
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 8, ul. Kaspijska 16A – Mokotów, tel. 22 642 69 20
  dla dzieci z ryzyka okołoporodowego, z zaburzonym i nieharmonijnym rozwojem, zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji, z zespołami genetycznymi, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym.
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 16, ul. Kordeckiego 54, II siedziba WWRD ul. Szczawnicka 1 – Praga Południe, tel. 22 610 21 32
  dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 4, ul. Mińska 1/5 – Praga Południe, tel. 22 810 20 29
  dla dzieci z ryzyka okołoporodowego (wcześniactwo, niska waga urodzeniowa, niski wynik w skali Apgar), z opóźnionym lub nieharmonijnym rozwojem, z zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji.
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 14, ul. Młynarska 43/45, tymczasowa siedziba ul. Leonarda 6/8 – Wola, tel. 22 632 68 29
  dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z opóźnionym nieharmonijnym rozwojem, z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym i społecznym, z zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji, z zaburzeniami w zakresie odbioru, organizacji i przetwarzania wrażeń zmysłowych oraz dla dzieci z ryzyka okołoporodowego.
 • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „TOP”, ul. Raszyńska 8/10 – Ochota, tel. 22 822 77 17
  dla dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji, z zaburzonym i nieharmonijnym rozwojem, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, dla dzieci z pogranicza normy i upośledzenia umysłowego.
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 15, ul. Dzieci Warszawy 42 – Ursus, tel. 22 886 73 28
  dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z niedosłuchem, niesłyszących.
Skip to content